Akçakale Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Tarihçe

ZiraatOdaları, ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881–1897döneminde ziraat odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. Bu yıllarda, genel olarakbir danışma kurulu niteliğinde olan ziraat odalarından beklenilen hizmetler yeterligörülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle ziraat odalarının ilçedüzeyinde kurulması sağlanmıştır.

Başlangıçta,ziraat odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, odalarkendilerinden beklenen görevleri yapamamışlardır. Cumhuriyet döneminde, 1937yılında yürürlüğe giren, 3203 Sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve TeşkilatıKanunu’nun 6 ve 7 inci maddelerine göre, ziraat odalarının yenidencanlandırılmasına çalışılmış ve bu amaçla 1940 yılında birçok ziraat odasınınseçimleri yapılarak teşkilatlanma ağı genişletilmiştir. Ancak, başarılı birsonuç elde edilememiştir. Sonraki yıllarda, ziraat odalarının, çiftçileribünyesinde toplayan aktif bir kuruluş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaçolduğu anlaşıldığından, böyle bir kanunun çıkarılması yönünde çalışmalaryapılmıştır.

6964Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Kanunu 1957 yılındayürürlüğe girmiştir. Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmamasınedeni ile ziraat odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibarenbaşlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraatodaları Birliği Kanunu’nun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun’la,1984 yılında 2979 Sayılı Kanunla, 2004 yılında is 5184 ve 5234 sayılıKanunlarla değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşuolan ziraat odaları da, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağınıAnayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır.

NitekimAnayasanın 135 inci maddesinden anlaşılabileceği gibi “kamu kurumuniteliğindeki mesleki kuruluşlar” ancak kanunla kurulabilmektedir. 6964 SayılıKanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 2 nci maddesine göre, her ilin merkezilçesi ile bağlı ilçeler ayrı ayrı ilgili ziraat odasının faaliyet alanısayılmaktadır.